2 1

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

รหัสแบบฟอร์ม

แก้ไขครั้งที่

Download

1.

แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา

F-QAO-061

2

ประมวลการสอนรายวิชา

2.

       

3.

       

4.

การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์

F-QAO-062

1

พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย

 

 

 

 

 

5.

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจำ

F-PSO/PA-046

1

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถอาจารย์

6.

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่

F-PSO/PA-051

0

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่

7. แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์ประจำ F-HRO-015/1
2
แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำ

 

แบบฟอร์มขออนุมัติรับเจ้าหน้าที่ประจำ/รายวัน

F-HRO-015/2

2

แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำ

8.

ใบกำหนดลักษณะงาน (Job Description)

F-PSO/PA-060

0

Job Description

9.

แบบฟอร์มส่งข้อสอบโรเนียว

F-REO-051

1

ส่งข้อสอบโรเนียว

10.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-013

0

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้อง

11.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-014

0

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่่ต้อง

12.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-015

0

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน1

13.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-016

0

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน2

14.

ใบประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องมือ-อุปกรณ์

F-ENG-017

0

ประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องมือ-อุปกรณ์

15.

แบบขออนุมัติจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์

F-CAO/PI-016

1

แบบขออนุมัติจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ

16.

แบบขออนุมัติโอนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์

F-CAO/PI-017

1

แบบขออนุมัติโอนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ

17.        
17.1
แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน (P, PS) F-QAO-097
0
อธิบายการใช้แบบฟอร์ม ใบ DAR
17.2
แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติงาน (W) F-QAO-098
0
อธิบายการใช้แบบฟอร์ม ใบ DAR

18.

แบบฟอร์มคำขออนุมัติการใช้เอกสาร (DAR) 1 พ.ย.51

F-QAO-002

5

คำขออนุมัติการใช้เอกสาร (DAR)

19.

ใบขออนุมัติและบันทึกการทำลายเอกสาร

F-QAO-007

1

ขออนุมัติและบันทึกการทำลายเอกสาร

20.

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ

 

 

 

 

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-QAO-006

1

ใบควบคุมบันทึกคณุภาพ (สำหรับหน่วยงา่นจัดการเรียนการสอน)

  แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2554    
แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ หน่วยงา่นจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2554
 

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 1/2556เฉพาะสำนักกิจการนักศึกษา, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

F-QAO-006

1

ใบควบคุมบันทึกคณุภาพ

 

 

   

21.

แผนดำเนินงานและแบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

  แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2557) 1 พ.ย.51 F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1

8 & 7

แผนดำเนินงาน การเรียนการสอน
 

แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2556)

F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1

7

แผนดำเนินงาน การเรียนการสอน

  แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2557) 1 พ.ย.51 F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2

8 & 7

แผนดำเนินงาน การเรียนการสอน
 

แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2556)

F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2

7

แผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนการสอน

 

สรุปประเด็นการปรับปรุงและแนวทางในการกรอกแบบฟอร์มแผนดำเนินงาน 1 พ.ย.51

 

แผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนการสอน

 

สรุปประเด็นการปรับปรุงและแนวทางในการกรอกแบบฟอร์มแบบรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงาน 1 พ.ย.51

 

แผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนการสอน

 

คู่มือการกรอกข้อมูลในแผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล 1 พ.ย.51

 

แผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนการสอน

22.

แบบฟอร์มโครงการ

F-QAO-083

2

แบบฟอร์มโครงการ

23. แบบฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินโครงการ

F-QAO-100

2

แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม

24. ดาวโหลดฟอนต์ THsarabun    
แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
25.        

26.

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-039

3

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

27.

แผนการปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-040

2

แผนการปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

28.

ใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) (สำหรับผู้บริหาร/ผู้พบข้อบกพร่อง)

F-QAO-044

0

ใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) (สำหรับผู้บริหาร/ผุ้พบข้อบกพร่อง)

29.

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

F-QAO-045

0

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

30.

แฟ้มสะสมงานสำหรับเจ้าหน้าที

F-QAO-048

3

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

31.

แฟ้มสะสมงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค/วิศวกร

F-QAO-059

2

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

32.        
32.1
รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะรายบุคคล F-QAO-052
1
รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสาร

32.2

รายชื่อหน่วยงานที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะบางหน่วยงาน

F-QAO-107

0

รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสาร

33.

แบบทบทวนการจัดการการเรียนการสอน

F-QAO-055

0

ทบทวนการจัดการการเรียนการสอน

34.

บันทึกข้อความ

F-PSO/PA-010

0

บันทึกข้อความ

35.

บันทึกข้อความขออนุมัติ งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายฯ

F-QAO-056

3

ขออนุมัติ งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายฯ

 

 

 

 

 

36.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

F-QAO-057

1

ใบส่งRDทำลาย (จัดการเรียนการสอน)

37.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-QAO-058

1

ใบส่งRDทำลาย (สนับสนุนการเรียนการสอน)

38.

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์

   

 

แบบเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์

F-HRO-040

5

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ : งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ

F-HRO-041

0

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ : งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ

 

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (สำหรับหัวหน้าภาควิชา/คณบดี)

F-HRO-042

2

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์

 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน

F-QAO-079

1

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน

 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน / คู่มือปฏิบัติการ

F-QAO-084

0

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน / คู่มือปฏิบัติการ

 

สรุปจำนวนครั้งของการประชุม

 

 

สรุปจำนวนครั้งของการประชุม

39.

ทะเบียนลงเวลาทำงานของอาจารย์พิเศษ

F-PSO/PA-022

2

ทะเบียนลงเวลาทำงานของอาจารย์พิเศษ

40.

ทะเบียนลงเวลาภาระการสอนเกินปกติของคณาจารย์ประจำ

F-CAO/AP-005

0

 

41.

แบบแจ้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน/เตรียมโครงงาน

F-PSO/PA-048

1

 

42.

แบบแจ้งอาจารย์คุมสอบวิชาโครงงาน

F-PSO/PA-049

1

 

43.

แบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด

F-PSO/PA-050

1

 

44.

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาปฏิบัติงานประจำ

F-HRO-048

0

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาปฏิบัติงานประจำ

45.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2556

 

 

 

45.1
แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    
การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

45.2

Management Review (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ) ภาคการศึกษา 2/2556

F-QAO-093

7

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

45.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

46.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2556

 

 

 

46.1
แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    
การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

46.2

Management Review (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 2/2556

F-QAO-094

5

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

46.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

48.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา

 

 

 

48.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

F-QAO-085/*1

  2

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

48.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2554

48.3

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

 

 

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

48.4

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ

 

 

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเอง

48.5

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับคณะวิทยาศาสตร์

 

 

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

49.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

 

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

F-QAO-085/*2

  2

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

   

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

50.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ

F-QAO-085/*3

  2

 

 

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

 

 

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

  บทสรุปผู้บริหาร (SAR) 2556    
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

  ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน  

 

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

51.

 

 

 

 

52.

แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

 

 

ส่งผลงานวิจัย

53.

รายงานโครงการนวัตกรรม

 

 

รายงานโครงการนวัตกรรม

54.

วิสัยทัศน์ ปณิธาน และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

 

 

วิสัยทัศน์ ปณิธาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

55.

ตารางกำหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Test Specification)

F-QAO-066

1

Test Spec.

56.

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

 

 

 

  ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (Risk Management) 2557 1 พ.ย.51    
ขั้นตอนการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

 

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 2557 1 พ.ย.51

F-QAO-069

3

ขั้นตอนการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

57.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา 2557 1 พ.ย.51

F-QAO-070

3

Report Risk Management

58.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

 

 

 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา 2556

F-QAO-091/*1

2

 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 2556

F-QAO-091/*2

2

  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ คณะ 2556

F-QAO-091/*3

2

59.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

F-QAO-071

0

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร

60.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

F-QAO-072

0

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

61. การตรวจประเมินคุณภาพการสอน      

61.1

ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน

F-QAO-086

4

ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน

61.2

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/1

1

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน

61.3

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/2

1

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน

61.4

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/1

0

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน

61.5

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/2

0

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน

62.        

63.

แบบตรวจประเมินคุณภาพเอกสาร ในโครงการตำราวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-QAO-074

0

แบบตรวจประเมินคุณภาพเอกสาร ในโครงการตำราวิชาการ

 

เกณฑ์การนำรูปภาพที่มิใช่ลิขสิทธฺ์ของผู้แต่งตำรามาใช้ประกอบตำรา

 

 

เกณฑ์การนำรูปภาพที่มิใช่ลิขสิทธฺ์ของผู้แต่งตำรามาใช้ประกอบตำรา

64.

 

     

65.

แบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-046

1

แบบแจ้งกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

66.

แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-015

3

แบบแจ้งกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

67.

Research Progress Report

F-CSO/PA-069

0

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

68.

แบบขอนุมัติรับทุนฝึกอบรม หรือดูงาน

F-CSO/PA-067

0

แบบขออนุมัติทุนฝึกอบรม/ดูงาน

69.

แบบแจ้งการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

F-HRO-001

0

แบบแจ้งการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ปฏิบัติงานนอกสถานที่

70.

แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

F-HRO-014

1

แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

71.

แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัยผู้รับทุนการศึกษา

F-CSO/PA-070

0

แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัยผู้รับทุนการศึกษา

72.

แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา

F-CSO/PA-025

2

แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา

73.

แบบขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาหยุดพักผ่อนประจำปี สำหรับคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-HRO-005

1

74.

แบบขออนุมัติไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

F-HRO-052

0

แบบขออนุมัติไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

75.

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

F-HRO-053

1

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

76.

 

   

77.

ใบขออนุญาตใช้รถ

F-BVO-003

0

ใบขออนุญาตใช้รถ

78.

แบบขออนุมัติรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

F-HRO-011

2

แบบขออนุมัติรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

79.

ใบสมัครงาน (ภาษาไทย)

F-HRO-003

0

80.

ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่

F-HRO-017

0

ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่

81.

ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจำ

F-HRO-016

0

ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจำ

82.

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ / ภาควิชา ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ / ภาควิชา ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

83.

รายการตรวจติดตามภายใน หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

 

 

83.1 รายการตรวจติดตามภายใน  (Check List) ภาคการศึกษา 1/2557 1 พ.ย.51

F-QAO-016

4

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ / ภาควิชา ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

  83.2 รายการตรวจติดตามและการอนุรักษ์พลังงาน ภาคการศึกษา 1/25571 พ.ย.51 F-QAO-105
1

84.

แบบฟอร์มการแจ้งชื่อ และ Username สำหรับการทดลองใช้งานโปรแกรม E-Portfolio

 

 

85.

แบบฟอร์มการขอข้อมูลจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

F-QAO-081

 

1

86.

แบบบันทึกข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ที่ได้รับใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR)

F-QAO-082

 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

87.

แบบขอเบิกวัสดุ

F-CAO/PI-008

4

แบบขอเบิกพัสดุ

88.

แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

F-HRO-012

2

แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

89.

แบบขอลาออก

F-HRO-030

0

แบบขอลาออก

90.

สรุปรายวิชาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Class Average) ต่ำกว่า 1.70 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาคการศึกษา 1/2552

 

 

GPA lower 1.7

91.

แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ

F-HRO-035

0

แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ

92.

แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ/หรือปรับเงินเดือน

F-HRO-036

0

แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ/หรือปรับเงินเดือน

93.

แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ

F-HRO-037

4

แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ

94.

แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา

F-HRO-045

0

แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา

95.

แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา

F-HRO-046

0

แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา

96.

แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ

F-HRO-047

0

แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ

97.

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเป็นครั้งคราว)

F-HRO-049

0

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเป็นครั้งคราว)

98.

แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการส่งแบบฟอร์มและยกเลิกแบบฟอร์มสำหรับให้ดาว์นโหลดจากเว็บไซต์สำนักประกันฯ

F-QAO-087

0

แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการส่งแบบฟอร์มและยกเลิกแบบฟอร์มสำหรับให้ดาว์นโหลดจากเว็บไซต์สำนักประกันฯ

99.

แบบรายงานผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดัชนีบ่งชี้ แผนงาน โครงการ ปี พ.. 2553 - ปี พ.. 2557 ปีการศึกษา 2556 (รอบ 1 ปี)

 

 

แบบรายงานผลการดำเินินการตามวิสัยทัศน์ ฯ

100.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (คณาจารย์)

F-HRO-034/1

0

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (คณาจารย์)

101.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่)

F-HRO-034/2

0

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่)

102.

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-HRO-050/1

0

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

103.

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

F-HRO-050/2

0

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

104.

แผนอัตรากำลังหน่วยงานจัดการเรียนการสอน

F-HRO-051/1

0

แผนอัตรากำลังหน่วยงานจัดการเรียนการสอน

105

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานและวันหยุดเนื่องจากภาระคุมสอบ

F-HRO-054

0

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานและวันหยุดเนื่องจากภาระคุมสอบ

106.

แบบขอใช้สิทธิการลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียน

F-HRO-055

0

แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา

107.

แผนอัตรากำลัง  หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-HRO-051/2

0

แผนอัตรากำลัง หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

108.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

F-HRO-032

0

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

109.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

F-HRO-033

0

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

110.

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกรอบ TQF

 

 

 

 

(1) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

F-AAO-002

1

รายละเอียดของรายวิชา

 

(2) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 1 พ.ย.51

F-AAO-003

1

รายละเอียดของรายวิชา

 

(3) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

F-QAO-096

0

  - รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 1 พ.ย.51 F-AAO-004
1
มคอ.5

 

(4) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 1 พ.ย.51

F-AAO-006

1

  มคอ.5

 

(5) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 1 พ.ย.51

F-AAO-007

0

มคอ.7

  ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2556 1 พ.ย.51      
  1. จำนวนนักศึกษา 2-2556    
มคอ.7
  2. ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556    
มคอ.7
  3. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 1-2556    
มคอ.7
  4. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 2-2556    
มคอ.7
  5. ใบปะหน้า มคอ.7    
มคอ.7
  6. แบบฟอร์ม excel สำหรับกรอก มคอ. 3/ ประมวล/ มคอ. 5      

111.

แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา..................... (สำหรับอาจารย์)

F-RIO-008

4

แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

แบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สำหรับนักศึกษา)

F-AAO-001

0

แบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

112.

แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์

F-HRO-038

3

แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์

113.

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์

F-HRO-039

2

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์

114.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553  (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

 

 

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงาน

115.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553 (ระดับคณะ)

 

 

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงาน

116. แผนดำนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557 1 พ.ย.51

 

 

 
  แผนดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

F-QAO-103

1

  แผนดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน F-QAO-103
1
117. การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต      
  บทสัมภาษณ์ การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    
name="_x0000_i1025"
  ปกรายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    

รายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ

 

 

118. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

F-QAO-102

0

 
119. ใบสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนของรายวิชาที่เปิดสอน F-QAO-104
0
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
120. แบบรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 1/2555      
  - แบบรายงานฯ (สำนักทรัพยากรมนุษย)์    
  - แบบรายงานฯ (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

 

 
  - แบบรายงานฯ (สำนักกิจการนักศึกษา)    
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
 

- แบบรายงานฯ (สำนักหอสมุด)

   
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
 

- แบบรายงานฯ (สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ)

   
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
  - แบบรายงานฯ (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา)    
  - แบบรายงานฯ ( สำนักบริการคอมพิวเตอร)    
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
  - แบบรายงานฯ (ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย)    
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
  - แบบรายงานฯ (สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม)    
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
121. การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพของอาจารย์ ปีการศึกษา.................... F-AAO-005
0
name="_x0000_i1025"
122. รายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา    
name="_x0000_i1025"
123. (ร่าง) แผนดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร1 พ.ย.51    
name="_x0000_i1025"
124. ตารางสรุปการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสำหรับเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนกับไม่เข้าเรียน เพื่อพิจารณาความแตกต่าง    
name="_x0000_i1025"
125. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม1 พ.ย.51 F-QAO-109
0
name="_x0000_i1025"