21

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

โค้ดแบบฟอร์ม

แก้ไขครั้งที่

Download

1.

แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา

F-QAO-061

2

ประมวลการสอนรายวิชา

2.

       

3.

       

4.

การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์

F-QAO-062

1

พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย

 

 

 

 

 

5.

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจำ

F-PSO/PA-046

1

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถอาจารย์

6.

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่

F-PSO/PA-051

0

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่

7. แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์ประจำ F-HRO-015/1
2
แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำ

 

แบบฟอร์มขออนุมัติรับเจ้าหน้าที่ประจำ/รายวัน

F-HRO-015/2

2

แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำ

8.

ใบกำหนดลักษณะงาน (Job Description)

F-PSO/PA-060

0

Job Description

9.

แบบฟอร์มส่งข้อสอบโรเนียว

F-REO-051

1

ส่งข้อสอบโรเนียว

10.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-013

0

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้อง

11.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-014

0

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่่ต้อง

12.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-015

0

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน1

13.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-016

0

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน2

14.

ใบประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องมือ-อุปกรณ์

F-ENG-017

0

ประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องมือ-อุปกรณ์

15.

แบบขออนุมัติจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์

F-CAO/PI-016

1

แบบขออนุมัติจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ

16.

แบบขออนุมัติโอนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์

F-CAO/PI-017

1

แบบขออนุมัติโอนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ

17.        
17.1
แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน (P, PS) F-QAO-097
0
อธิบายการใช้แบบฟอร์ม ใบ DAR
17.2
แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติงาน (W) F-QAO-098
0
อธิบายการใช้แบบฟอร์ม ใบ DAR

18.

แบบฟอร์มคำขออนุมัติการใช้เอกสาร (DAR) 1 พ.ย.51

F-QAO-002

5

คำขออนุมัติการใช้เอกสาร (DAR)

19.

ใบขออนุมัติและบันทึกการทำลายเอกสาร

F-QAO-007

1

ขออนุมัติและบันทึกการทำลายเอกสาร

20.

ใบควบคุมบันทึกคณุภาพ

 

 

 

 

ใบควบคุมบันทึกคณุภาพ (สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-QAO-006

1

ใบควบคุมบันทึกคณุภาพ (สำหรับหน่วยงา่นจัดการเรียนการสอน)

  แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2554    
แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ หน่วยงา่นจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2554
 

ใบควบคุมบันทึกคณุภาพ (สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 1/2556เฉพาะสำนักกิจการนักศึกษา, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

F-QAO-006

1

ใบควบคุมบันทึกคณุภาพ

 

 

   

21.

แผนดำเนินงานและแบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

  แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2557) 1 พ.ย.51 F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1

8 &

7

แผนดำเนินงาน การเรียนการสอน
 

แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2556)

F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1

7

แผนดำเนินงาน การเรียนการสอน

  แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2557) 1 พ.ย.51 F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2

8 &

7

แผนดำเนินงาน การเรียนการสอน
 

แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2556)

F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2

7

แผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนการสอน

 

สรุปประเด็นการปรับปรุงและแนวทางในการกรอกแบบฟอร์มแผนดำเนินงาน 1 พ.ย.51

 

 

แผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนการสอน

 

สรุปประเด็นการปรับปรุงและแนวทางในการกรอกแบบฟอร์มแบบรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงาน 1 พ.ย.51

 

 

แผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนการสอน

 

คู่มือการกรอกข้อมูลในแผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล 1 พ.ย.51

 

 

แผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนการสอน

22.

แบบฟอร์มโครงการ

F-QAO-083

2

แบบฟอร์มโครงการ

23. แบบฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินโครงการ

F-QAO-100

2

แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม

24. ดาวโหลดฟอนต์ THsarabun    
แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
25.        

26.

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-039

3

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

27.

แผนการปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-040

2

แผนการปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

28.

ใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) (สำหรับผู้บริหาร/ผู้พบข้อบกพร่อง)

F-QAO-044

0

ใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) (สำหรับผู้บริหาร/ผุ้พบข้อบกพร่อง)

29.

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

F-QAO-045

0

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

30.

แฟ้มสะสมงานสำหรับเจ้าหน้าที

F-QAO-048

3

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

31.

แฟ้มสะสมงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค/วิศวกร

F-QAO-059

2

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

32.        
32.1
รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะรายบุคคล F - QAO - 052
1
รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสาร

32.2

รายชื่อหน่วยงานที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะบางหน่วยงาน

F - QAO - 107

0

รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสาร

33.

แบบทบทวนการจัดการการเรียนการสอน

F-QAO-055

0

ทบทวนการจัดการการเรียนการสอน

34.

บันทึกข้อความ

F-PSO/PA-010

0

บันทึกข้อความ

35.

บันทึกข้อความขออนุมัติ งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายฯ

F-QAO-056

3

ขออนุมัติ งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายฯ

 

 

 

 

 

36.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 1 พ.ย.51

F-QAO-057

1

ใบส่งRDทำลาย (จัดการเรียนการสอน)

37.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 1 พ.ย.51

F-QAO-058

1

ใบส่งRDทำลาย (สนับสนุนการเรียนการสอน)

38.

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ปีการศึกษา 2555

 

 

 

 

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์

   

 

แบบเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์

F-HRO-040

5

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ : งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ

F-HRO-041

0

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ : งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ

 

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (สำหรับหัวหน้าภาควิชา/คณบดี)

F-HRO-042

2

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์

 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน

F-QAO-079

1

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน

 

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน / คู่มือปฏิบัติการ

F-QAO-084

0

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน / คู่มือปฏิบัติการ

 

สรุปจำนวนครั้งของการประชุม

 

 

สรุปจำนวนครั้งของการประชุม

39.

ทะเบียนลงเวลาทำงานของอาจารย์พิเศษ

F-PSO/PA-022

2

ทะเบียนลงเวลาทำงานของอาจารย์พิเศษ

40.

ทะเบียนลงเวลาภาระการสอนเกินปกติของคณาจารย์ประจำ

F-CAO/AP-005

0

 

41.

แบบแจ้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน/เตรียมโครงงาน

F-PSO/PA-048

1

 

42.

แบบแจ้งอาจารย์คุมสอบวิชาโครงงาน

F-PSO/PA-049

1

 

43.

แบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด

F-PSO/PA-050

1

 

44.

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาปฏิบัติงานประจำ

F-HRO-048

0

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาปฏิบัติงานประจำ

45.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2556

 

 

 

45.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review) 1 พ.ย.51    
การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

45.2

Management Review (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ) ภาคการศึกษา 2/2556 1 พ.ย.51

F-QAO-093

7

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

45.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

46.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2556

 

 

 

46.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review) 1 พ.ย.51    
การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

46.2

Management Review (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 2/2556 1 พ.ย.51

F-QAO-094

5

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

46.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน1 พ.ย.51

 

 

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

48.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา

 

 

 

  48.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 1 พ.ย.51

  F – QAO - 085/*1

  2

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

  48.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25561 พ.ย.51

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2554

  48.3

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน1 พ.ย.51

 

 

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

  48.4

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ย.51

 

 

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเอง

  48.5

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับคณะวิทยาศาสตร์1 พ.ย.51

 

 

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

49.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

 

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25561 พ.ย.51

  F-QAO-085/*2

  2

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25561 พ.ย.51

   

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

50.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ

  F-QAO-085/*3

  2

 

 

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25561 พ.ย.51

 

 

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

  บทสรุปผู้บริหาร (SAR) 2556 1 พ.ย.51    
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2556 1 พ.ย.51

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2555

  ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน1 พ.ย.51  

 

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

51.

 

 

 

 

52.

แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

 

 

ส่งผลงานวิจัย

53.

รายงานโครงการนวัตกรรม

 

 

รายงานโครงการนวัตกรรม

54.

วิสัยทัศน์ ปณิธาน และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

 

 

วิสัยทัศน์ ปณิธาน ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

55.

ตารางกำหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Test Specification)

F-QAO-066

1

Test Spec.

56.

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

 

 

 

  ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (Risk Management) 2557 1 พ.ย.51    
ขั้นตอนการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

 

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 2557 1 พ.ย.51

F-QAO-069

3

ขั้นตอนการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

57.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา 2557 1 พ.ย.51

F-QAO-070

3

Report Risk Management

58.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

 

 

 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา 2556 1 พ.ย.51

F-QAO-091/*1

2

 

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 2556 1 พ.ย.51

F-QAO-091/*2

2

  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ คณะ 2556 1 พ.ย.51

F-QAO-091/*3

2

59.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

F-QAO-071

0

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร

60.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

F-QAO-072

0

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

61. การตรวจประเมินคุณภาพการสอน      

61.1

ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน

F-QAO-086

4

ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน

61.2

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/1

1

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน

61.3

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/2

1

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน

61.4

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/1

0

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน

61.5

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/2

0

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน

62.        

63.

แบบตรวจประเมินคุณภาพเอกสาร ในโครงการตำราวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-QAO-074

0

แบบตรวจประเมินคุณภาพเอกสาร ในโครงการตำราวิชาการ

 

เกณฑ์การนำรูปภาพที่มิใช่ลิขสิทธฺ์ของผู้แต่งตำรามาใช้ประกอบตำรา

 

 

เกณฑ์การนำรูปภาพที่มิใช่ลิขสิทธฺ์ของผู้แต่งตำรามาใช้ประกอบตำรา

64.

 

     

65.

แบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-046

1

แบบแจ้งกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

66.

แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-015

3

แบบแจ้งกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

67.

Research Progress Report

F-CSO/PA-069

0

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

68.

แบบขอนุมัติรับทุนฝึกอบรม หรือดูงาน

F-CSO/PA-067

0

แบบขออนุมัติทุนฝึกอบรม/ดูงาน

69.

แบบแจ้งการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

F-HRO-001

0

แบบแจ้งการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ปฏิบัติงานนอกสถานที่

70.

แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

F-HRO-014

1

แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

71.

แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัยผู้รับทุนการศึกษา

F-CSO/PA-070

0

แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัยผู้รับทุนการศึกษา

72.

แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา

F-CSO/PA-025

2

แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา

73.

แบบขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาหยุดพักผ่อนประจำปี สำหรับคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-HRO-005

1

74.

แบบขออนุมัติไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

F-HRO-052

0

แบบขออนุมัติไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

75.

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

F-HRO-053

1

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

76.

 

   

77.

ใบขออนุญาตใช้รถ

F-BVO-003

0

ใบขออนุญาตใช้รถ

78.

แบบขออนุมัติรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

F-HRO-011

2

แบบขออนุมัติรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

79.

ใบสมัครงาน (ภาษาไทย)

F-HRO-003

0

80.

ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่

F-HRO-017

0

ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่

81.

ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจำ

F-HRO-016

0

ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจำ

82.

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ / ภาควิชา ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ / ภาควิชา ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

83.

รายการตรวจติดตามภายใน หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2556

 

 

 

 

83.1 รายการตรวจติดตามภายใน  (Check List) ภาคการศึกษา 2/2556 1 พ.ย.51

F-QAO-016

4

รายการตรวจติดตามภายใน (Check List)

  83.2 รายการตรวจติดตามและการอนุรักษ์พลังงาน ภาคการศึกษา 1/2556 F-QAO-105
0

84.

แบบฟอร์มการแจ้งชื่อ และ Username สำหรับการทดลองใช้งานโปรแกรม E-Portfolio

 

 

85.

แบบฟอร์มการขอข้อมูลจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

F-QAO-081

 

1

86.

แบบบันทึกข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ที่ได้รับใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR)

F-QAO-082

 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

87.

แบบขอเบิกวัสดุ

F-CAO/PI-008

4

แบบขอเบิกพัสดุ

88.

แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

F-HRO-012

2

แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

89.

แบบขอลาออก

F-HRO-030

0

แบบขอลาออก

90.

สรุปรายวิชาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Class Average) ต่ำกว่า 1.70 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาคการศึกษา 1/2552

 

 

GPA lower 1.7

91.

แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ

F-HRO-035

0

แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ

92.

แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ/หรือปรับเงินเดือน

F-HRO-036

0

แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ/หรือปรับเงินเดือน

93.

แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ

F-HRO-037

4

แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ

94.

แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา

F-HRO-045

0

แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา

95.

แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา

F-HRO-046

0

แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา

96.

แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ

F-HRO-047

0

แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ

97.

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเป็นครั้งคราว)

F-HRO-049

0

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเป็นครั้งคราว)

98.

แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการส่งแบบฟอร์มและยกเลิกแบบฟอร์มสำหรับให้ดาว์นโหลดจากเว็บไซต์สำนักประกันฯ

F-QAO-087

0

แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการส่งแบบฟอร์มและยกเลิกแบบฟอร์มสำหรับให้ดาว์นโหลดจากเว็บไซต์สำนักประกันฯ

99.

แบบรายงานผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดัชนีบ่งชี้ แผนงาน โครงการ ปี พ.. 2553 - ปี พ.. 2557 ปีการศึกษา 2556 (รอบ 1 ปี) 1 พ.ย.51

 

 

แบบรายงานผลการดำเินินการตามวิสัยทัศน์ ฯ

100.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (คณาจารย์)

F-HRO-034/1

0

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (คณาจารย์)

101.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่)

F-HRO-034/2

0

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่)

102.

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-HRO-050/1

0

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

103.

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

F-HRO-050/2

0

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

104.

แผนอัตรากำลังหน่วยงานจัดการเรียนการสอน

F-HRO-051/1

0

แผนอัตรากำลังหน่วยงานจัดการเรียนการสอน

105

.แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานและวันหยุดเนื่องจากภาระคุมสอบ

F-HRO-054

0

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานและวันหยุดเนื่องจากภาระคุมสอบ

106.

แบบขอใช้สิทธิการลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียน

F-HRO-055

0

แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา

107.

แผนอัตรากำลัง  หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-HRO-051/2

0

แผนอัตรากำลัง หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

108.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

F-HRO-032

0

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

109.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

F-HRO-033

0

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

110.

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกรอบ TQF

 

 

 

 

(1) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

F-AAO-002

1

รายละเอียดของรายวิชา

 

(2) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 1 พ.ย.51

F-AAO-003

1

รายละเอียดของรายวิชา

 

(3) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) (สำหรับภาคการศึกษา 1/2555)

F-QAO-096

0

  - รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) (เริ่มใช้ภาคการศึกษา 2/2555) 1 พ.ย.51 F-AAO-004
1
มคอ.5

 

(4) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 1 พ.ย.51

F-AAO-006

1

  มคอ.5

 

(5) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 1 พ.ย.51

F-AAO-007

0

มคอ.7

  ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2556 1 พ.ย.51      
  1. จำนวนนักศึกษา 2-2556    
มคอ.7
  2. ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556    
มคอ.7
  3. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 1-2556    
มคอ.7
  4. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 2-2556    
มคอ.7
  5. ใบปะหน้า มคอ.7    
มคอ.7
  (6) แบบฟอร์ม excel สำหรับกรอก มคอ. 3/ ประมวล/ มคอ. 5      

111.

แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา..................... (สำหรับอาจารย์)

F-RIO-008

4

แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

แบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่นำไปใช้ประโยชน์
(สำหรับนักศึกษา)

F-AAO-001

0

แบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

112.

แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์

F-HRO-038

3

แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์

113.

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์

F-HRO-039

2

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์

114.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553  (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

 

 

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงาน

115.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553 (ระดับคณะ)

 

 

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงาน

116. แผนดำนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557

 

 

 
  แผนดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

F-QAO-103

1

การบริการวิชาการ-จัดการเรียนการสอน
  แผนดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน F-QAO-103
1
การบริการวิชาการ-สนับสนุน
117. การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต      
  บทสัมภาษณ์ การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    
name="_x0000_i1025"
  ปกรายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    

รายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ

 

 

118. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจั

F-QAO-102

0

119. ใบสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนของรายวิชาที่เปิดสอน F-QAO-104
0
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
120 แบบรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 1/2555      
  - แบบรายงานฯ (สำนักทรัพยากรมนุษย)์    
  - แบบรายงานฯ (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

 

 
  - แบบรายงานฯ (สำนักกิจการนักศึกษา)    
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
 

- แบบรายงานฯ (สำนักหอสมุด)

   
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
 

- แบบรายงานฯ (สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ)

   
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
  - แบบรายงานฯ (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา)    
  - แบบรายงานฯ ( สำนักบริการคอมพิวเตอร)    
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
  - แบบรายงานฯ (ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย)    
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
  ์- แบบรายงานฯ (สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม)    
รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
121. การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพของอาจารย์ ปีการศึกษา.................... F-AAO-005
0
name="_x0000_i1025"
122. รายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา    
name="_x0000_i1025"
123 (ร่าง) แผนดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร1 พ.ย.51    
name="_x0000_i1025"
124 ตารางสรุปการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสำหรับเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนกับไม่เข้าเรียน เพื่อพิจารณาความแตกต่าง    
name="_x0000_i1025"
125 รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม1 พ.ย.51 F-QAO-109
0
name="_x0000_i1025"